Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden New Therm Service:

De aanvaarding van de goederen vindt plaats in de maatschappelijke zetel van New Therm Service.

De levering gebeurt steeds op kosten en op risico van de koper.

Alle klachten en gebreken dienen schriftelijk gemeld te worden binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen.

De goederen blijven eigendom van de firma New Therm Service totdat deze volledig betaald zijn, eventueel vermeerderd met kosten en interesten.

De fakturen zijn contant betaalbaar, behoudens anders overeengekomen schriftelijke bepalingen.

Bij niet betaling op de vervaldag van de factuur wordt ze van rechtwege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10% met een minimum van 50€ en met nalatigheidsinteresten van 10% per jaar.

In geval van annulatie van de bestelling is de koper eveneens een forfaitair bedrag verschuldigd ten belope van 15% van de waarde van de bestelling, met hetzelfde minimum van 50€ en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid van een hogere schade te eisen.

Teruggezonden goederen gebeuren op kosten van de koper. De goederen mogen echter niet verwerkt of behandeld zijn.

Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out en dergelijke niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.

Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken bevoegd van het gerechtelijk arondissement waarin ons bedrijf gevestigd is.